• آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/04/02
  • تعرفه های دامنه در طلاهاست با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.
  • هزینه با هاست : منظور این است که اگر همراه با دامنه هاست نیز بخرید هزینه دامنه به این صورت محاسبه می شود
  • هزینه بدون هاست : یعنی اگر فقط قصد خرید دامنه دارید و هاست را قبلاً خریداری کردید یا می خواهید از جای دیگری هاست بگیرید.
  • برای دیدن توضیحات هر پسوند و دیدن تعرفه برای مدت بیشتر از 1 سال، روی پسوند مورد نظر کلیک کنید
  • تعرفه دامنه IR برای ثبت تعداد زیاد دامنه : اینجا را ببینید
  • به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

تعرفه های ثبت دامنه در طلاهاست
پسوندمدت - سالهزینه باهاستهزینه بدون هاستهزینه ی تمدید
برای دیگر پسوندها تماس بگیریدبیش از 1 سال : روی پسوند کلیک کنیدمنظور: اگر هاست هم از طلاهاست بگیریدمنظور: اگر فقط دامنه بخرید
1
٣٨۶،٣٠٠
٣٨٩،۵٠٠
٣٨٩،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢١٨،٣٠٠
٢٢٣،١٠٠
٢٢٣،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۶۶٧،١٠٠
۶٧١،٩٠٠
۶٧١،٩٠٠
1
٣٢٢،۴٠٠
٣٢٨،٠٠٠
٣٢٨،٠٠٠
1
٣۵٩،١٠٠
٣۶٢،٣٠٠
٣۶٢،٣٠٠
1
۵٢٨،٠٠٠
۵٣۶،٠٠٠
۵٣۶،٠٠٠
1
٢٣٨،٣٠٠
٢۴٣،١٠٠
٢۴٣،١٠٠
1
١۵١،٩٠٠
١۶٣،١٠٠
١۶٣،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۶٨٧،٩٠٠
۶٩١،٩٠٠
۶٩١،٩٠٠
1
٣۵٩،١٠٠
٣۶٢،٣٠٠
٣۶٢،٣٠٠
1
١۴٣،٩٠٠
١۴٩،۵٠٠
١۴٩،۵٠٠
1
٢۶٨،٠٠٠
٢٧٢،٠٠٠
٢٧٢،٠٠٠
1
١١١،١٠٠
١١۴،٣٠٠
١١۴،٣٠٠
1
١٢۶،٢٠٠
١٣۵،۶٠٠
١٣۵،۶٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٢٣٩،٢٠٠
٢۴٨،٠٠٠
٢۴٨،٠٠٠
1
١١٨،٢٠٠
١٢٨،٠٠٠
١٢٨،٠٠٠
1
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۶،٠٠٠
٢٣٩،٢٠٠
1
٩٠،٣٠٠
٩٣،۵٠٠
٩٣،۵٠٠
1
۶٧٩،١٠٠
۶٨٢،٣٠٠
۶٨٢،٣٠٠
1
١١٩،١٠٠
١٢٢،٣٠٠
١٢٢،٣٠٠
1
٧١١،٠٠٠
٧٢٠،٩٠٠
٧١٩،٩٠٠
1
٢١۶،٠٠٠
٢٣٢،٠٠٠
٢٣٢،٠٠٠
1
٢۴٨،٠٠٠
٢۵۶،٠٠٠
٢۵۶،٠٠٠
1
۵١٢،٠٠٠
۵١٨،۴٠٠
۵١٨،۴٠٠
1
١٢٧،١٠٠
١٣٢،٧٠٠
١٣٢،٧٠٠
1
٣۵٢،٠٠٠
٣۶٠،٠٠٠
٣۶٠،٠٠٠
1
١٨٨،٠٠٠
١٩٢،٠٠٠
١٩٢،٠٠٠
1
١٣٨،٣٠٠
١۴٣،٩٠٠
١۴٣،٩٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۵۴۴،٠٠٠
۵۴٧،٩٠٠
۵۴٧،٩٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵٩،٩٠٠
١۶۵،۵٠٠
١۶٧،٩٠٠
1
٢٩٠،٣٠٠
٢٩٣،۵٠٠
٢٩٣،۵٠٠
1
١٨۴،٠٠٠
١٨٩،۶٠٠
١٩١،٢٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢۵٢،٠٠٠
٢۵٨،۴٠٠
٢۶٠،٠٠٠
1
٣٩٢،٠٠٠
٣٩٩،٢٠٠
٣٩٩،٢٠٠
1
٣٩٢،٠٠٠
٣٩٩،٢٠٠
٣٩٩،٢٠٠
1
٣٧١،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١٧،٢٠٠،٠٠٠
١٧،٢٠٠،٠٠٠
١٧،٢٠٠،٠٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٧٩،١٠٠
٢٨٢،٣٠٠
٢٨٢،٣٠٠
1
٢۶۴،٠٠٠
٢٧١،٢٠٠
٢٧١،٢٠٠
1
٢۶٨،٠٠٠
٢٧١،٢٠٠
٢٧۴،٣٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۴،٣٠٠
١۵۴،٣٠٠
1
۶٨٣،١٠٠
۶٨٧،١٠٠
۶٨٧،١٠٠
1
٢٣٢،٠٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵٩،٩٠٠
١۶۵،۵٠٠
١۶٧،٩٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣۶٣،١٠٠
٣۶٧،١٠٠
٣۶٧،١٠٠
1
٩٠،٣٠٠
٩۴،٣٠٠
٩۴،٣٠٠
1
٣۶٢،٣٠٠
٣۶٧،١٠٠
٣۶٧،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٩۶،٠٠٠
۶٧،١٠٠
١٠١،۵٠٠
۶٧،١٠٠
١٠١،۵٠٠
1
١٠۶،٣٠٠
١٠٩،۵٠٠
١٠٩،۵٠٠
1
١٩٧،۶٠٠
١٠٣،١٠٠
٢٠۴،٧٠٠
١٠٣،١٠٠
٢٠۴،٧٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٧٩،٩٠٠
٨٢،٣٠٠
٨۴،٧٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢١٨،٣٠٠
٢٢٣،١٠٠
٢٢٣،١٠٠
1
۴٧۴،٣٠٠
۴٧٩،١٠٠
۴٧٩،١٠٠
1
٧٨،٣٠٠
٧٩،١٠٠
٧٩،١٠٠
1
١٢٢،٠٠٠
١٢٣،۶٠٠
١٢٧،٩٠٠
1
٢١٨،٣٠٠
٢٢٣،١٠٠
٢٢٣،١٠٠
1
١٧٠،٣٠٠
١٧۵،٩٠٠
١٧٨،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٩٠،٣٠٠
٢٩۵،١٠٠
٢٩۵،١٠٠
1
۶۵٨،٣٠٠
۶۶١،۵٠٠
۶۶١،۵٠٠
1
٢۵٢،٠٠٠
٢۵٩،١٠٠
٢۶٠،٧٠٠
1
٣۶٣،١٠٠
٣۶٧،١٠٠
٣۶٧،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧١،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٨٢،٣٠٠
٢٨۵،۵٠٠
٢٨۵،۵٠٠
1
٣۵۴،٣٠٠
٣۵٧،۵٠٠
٣۵٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۶۶٧،١٠٠
۶٧١،٩٠٠
۶٧١،٩٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢۶۴،٠٠٠
٢۶٨،٧٠٠
٢۶٨،٧٠٠
1
١٩١،١٠٠
١٩۵،١٠٠
١٩۵،١٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
۶۶٧،١٠٠
۶٧١،٩٠٠
۶٧١،٩٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١۵٨،۶٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٨٣،١٠٠
٨٧،٩٠٠
٩٢،٧٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۵۴۶،٣٠٠
۵۵٠،٣٠٠
۵۵٠،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٢٨،٠٠٠
٣٣٢،٧٠٠
٣٣٢،٧٠٠
1
۶٢٧،١٠٠
۶٣٨،٣٠٠
۶٣٠،٣٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٩١،١٠٠
١٩۵،١٠٠
١٩۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١۵٩،١٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶۴،٧٠٠
1
٣،٠١٠،۴٠٠
٣،٠١۵،٢٠٠
٣،٠١۵،٢٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
۴۵٨،٣٠٠
۴۶١،۵٠٠
۴۶١،۵٠٠
1
١۵٨،۶٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۴٩٩،١٠٠
۵٠٢،٣٠٠
۵٠٢،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۶۶٧،١٠٠
۶٧١،٩٠٠
۶٧١،٩٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۶٢،٣٠٠
١۶۵،۵٠٠
١۶٧،٩٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
۴٩٩،١٠٠
۵٠٢،٣٠٠
۵٠٢،٣٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١،۶٩٩،١٠٠
١،٧٠۶،٣٠٠
١،٧٠۶،٣٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٧٢۴،۴٠٠
١٧٨،٣٠٠
٧٢٨،٠٠٠
١٧٨،٣٠٠
٧٢٨،٠٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٧٩،۶٠٠
٨٣،۴٠٠
٨۵،٠٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١١۵،١٠٠
١١٧،۵٠٠
١١٧،۵٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
١۵٩،١٠٠
١۶٣،١٠٠
١۶٣،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
۶٧۴،٣٠٠
۶٧٧،۵٠٠
۶٧٧،۵٠٠
1
٣۵۶،٧٠٠
٣۶٢،٣٠٠
٣۶٢،٣٠٠
1
۴،٠٠٠
۴،١۵٠
۴،١۵٠
1
٧١٩،١٠٠
٧٢٣،٩٠٠
٧٢٣،٩٠٠
1
١٩۶،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
1
١٣٩،٩٠٠
١۴٣،٩٠٠
١۴٣،٩٠٠
1
٩۵۵،١٠٠
٩۵٩،١٠٠
٩۵٩،١٠٠
1
١٢٧،١٠٠
١٣١،١٠٠
١٣١،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٧۵،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
٣٩٩،٩٠٠
1
٣٧٨،٣٠٠
٣٨١،۵٠٠
٣٨١،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۶٨٧،٩٠٠
۶٩١،٩٠٠
۶٩١،٩٠٠
1
٢٧۵،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
1
٢٩٠،٣٠٠
٢٩۵،١٠٠
٢٩۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢١٠،۴٠٠
٢١٢،٠٠٠
٢١٢،٠٠٠
1
١٧٠،٣٠٠
١٧٨،٣٠٠
١٨٠،٧٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١٢٣،٩٠٠
١٢٧،١٠٠
١٢٧،١٠٠
1
١٩١،١٠٠
١٩۵،١٠٠
١٩۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵٨،۶٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
۶٢٧،١٠٠
۶٣٠،٣٠٠
۶٣٠،٣٠٠
1
١۵٨،۶٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
١٣۶،٠٠٠
٨٧،١٠٠
١۴٠،٧٠٠
٨٧،١٠٠
١۴٣،٩٠٠
1
٢۵٢،٧٠٠
٢۵۶،٠٠٠
٢۶٠،٠٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢۵٢،٧٠٠
٢۵۶،٠٠٠
٢۶٠،٠٠٠
1
٢٧۵،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
1
٣٩٢،٠٠٠
۴٠۶،۴٠٠
۴٠٨،٠٠٠
1
١٨١،۶٠٠
١٨٧،١٠٠
١٨٧،١٠٠
1
٢٧۵،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
٢٧٩،٩٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢،٠١٠،٣٠٠
٢،٠١٣،۵٠٠
٢،٠١٣،۵٠٠
1
١٣٩،٩٠٠
١۴٣،٩٠٠
١۴٣،٩٠٠
1
١٠٠،٧٠٠
١٠۶،٣٠٠
١٠۶،٣٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
١۴٣،١٠٠
١۴٧،١٠٠
١۴٧،١٠٠
1
٢٣٢،٠٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٣٨،٣٠٠
٣۴١،۵٠٠
٣۴١،۵٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٧٩،٩٠٠
٨٣،١٠٠
٨٣،١٠٠
1
٢٣٨،۴٠٠
۴٢،۶٠٠
٢۴۵،۵٠٠
۴٢،۶٠٠
٢۴۵،۵٠٠
1
١٠٠،٧٠٠
١٠۶،٣٠٠
١٠۶،٣٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
۵٢٣،٩٠٠
۵٢٧،٩٠٠
۵٢٧،٩٠٠
1
٢٢٨،٧٠٠
٢٣٩،٢٠٠
٢٣٩،٢٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
١۴۶،٣٠٠
١۵۴،٣٠٠
١۵۶،٧٠٠
1
۶٢٧،١٠٠
۶٣٠،٣٠٠
۶٣٠،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٣٠،٣٠٠
١٣۵،١٠٠
١٣۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۵٢۵،٧٠٠
١٢٣،٩٠٠
۵۴٣،٩٠٠
١٢٣،٩٠٠
۵۴٣،٩٠٠
1
١١١،٠٠٠
١١۴،٣٠٠
١١۴،٣٠٠
1
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٠٨،٠٠٠
٣۵،١٠٠
١١٢،٠٠٠
٣۵،١٠٠
١١٢،٠٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
۴۶۶،٣٠٠
۴۶٩،۵٠٠
۴۶٩،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵٨،۶٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٩٠،٣٠٠
٢٩۵،١٠٠
٢٩۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٩١،١٠٠
١٩۵،١٠٠
١٩۵،١٠٠
1
٣٣٠،٣٠٠
٣٣٣،۵٠٠
٣٣٣،۵٠٠
1
١١٧،۵٠٠
١٢٢،٣٠٠
١٢٢،٣٠٠
1
١۵٨،۶٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
٢١٢،٠٠٠
٢١۵،١٠٠
٢١۵،١٠٠
1
٣٧٨،٣٠٠
٣٨١،۵٠٠
٣٨١،۵٠٠
1
٣،٠٠٠
٣،٢٠٠
٣،٢٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۴٢١،۵٠٠
۴٢۶،٣٠٠
۴٢۶،٣٠٠
1
٢١٠،۴٠٠
٢١۵،٢٠٠
٢١۵،٢٠٠
1
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
١٨،٠٠٠،٠٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٣٧٨،٣٠٠
٣٨١،۵٠٠
٣٨١،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢۴٨،٠٠٠
١٠١،۵٠٠
٢۵٢،٨٠٠
١٠١،۵٠٠
٢۵٢،٨٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢۵٠،٣٠٠
٢۵٣،۵٠٠
٢۵٣،۵٠٠
1
٢٣٨،٣٠٠
۶٩،۵٠٠
٢۴۶،٣٠٠
۶٩،۵٠٠
٢۴۶،٣٠٠
1
٢٩٨،٣٠٠
٣٠١،۵٠٠
٣٠١،۵٠٠
1
١۵٩،١٠٠
١۶٢،٣٠٠
١۶٢،٣٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
۶٧،١٠٠
۴٢،٨٠٠
٧٩،٩٠٠
۴٢،٨٠٠
٧٩،٩٠٠
1
٣٩٩،١٠٠
٩۴،٣٠٠
۴١١،١٠٠
٩۴،٣٠٠
۴١١،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٩١،١٠٠
١٩۵،١٠٠
١٩۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
٣۵۴،٣٠٠
٣۵٧،۵٠٠
٣۵٧،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٣۶٢،٣٠٠
١٢٧،٩٠٠
٣۶٧،١٠٠
١٢٧،٩٠٠
٣۶٧،١٠٠
1
١۴۶،٣٠٠
١۵۴،٣٠٠
١۵۶،٧٠٠
1
١٢٧،١٠٠
١٣١،١٠٠
١٣١،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
۴،۶۵٠،٣٠٠
۴،۶۶٣،٩٠٠
۴،۶۶٣،٩٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۵،١٠٠
١۵۵،١٠٠
1
۶۶٧،١٠٠
۶٧١،٩٠٠
۶٧١،٩٠٠
1
١۵١،١٠٠
١۵۴،٣٠٠
١۵۴،٣٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٧۶،٧٠٠
٧٩،١٠٠
٧٩،١٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣۶۵،٠٠٠
٣٨١،٠٠٠
٣٨٠،٠٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٨٣٢،٠٠٠
٨۴۴،٠٠٠
٨۴۴،٠٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢۶٠،٧٠٠
٢۶٣،٩٠٠
٢۶۵،۵٠٠
1
١٠٣،١٠٠
١٠٧،٩٠٠
١٠٧،٩٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٣٣٠،٣٠٠
٣٣٣،۵٠٠
٣٣٣،۵٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٨٨،٧٠٠
١٩١،٩٠٠
١٩١،٩٠٠
1
٣٧٠،٣٠٠
٣٧۵،١٠٠
٣٧۵،١٠٠
1
١٣٠،٣٠٠
١٣۵،١٠٠
١٣۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
۵٣٨،٣٠٠
۵۴١،۵٠٠
۵۴١،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
١٩٢،٠٠٠
۵٩،٩٠٠
١٩٧،۵٠٠
۵٩،٩٠٠
١٩٧،۵٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٧٩،١٠٠
٨٢،٣٠٠
٨٢،٣٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠
1
٢٠۵،۶٠٠
٢١٢،٧٠٠
٢١٢،٧٠٠
1
٢٠٣،١٠٠
٢٠٧،١٠٠
٢٠٧،١٠٠
1
٩۶،٠٠٠
١۶،٠٠٠
١٠١،۵٠٠
١۶،٠٠٠
١٠١،۵٠٠
1
٢٣۴،٣٠٠
٢٣٧،۵٠٠
٢٣٧،۵٠٠
1
٢٢٩،۶٠٠
٢٣۵،١٠٠
٢٣۵،١٠٠

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد
* دامنه های ستاره دار معمولا تا ۳ روز پس از ثبت قابل لغو هستند. هزینه با کسر کارمزد توسط رجیسترار برگشت داده میشود. برای بررسی شرایط لغو و حذف دامنه به بخش ثبت دامنه تیکت ارسال کنید.